തൃശ്ശൂർ – പൊള്ളാച്ചി റൂട്ടിലെ NTP Nallappa Transports Pollachi

20
26

തൃശ്ശൂർ – പൊള്ളാച്ചി റൂട്ടിലെ NTP Nallappa Transports Pollachi

NTP :Nallappa Transports Pollachi. ഒരുകാലത്ത് തൃശ്ശൂർ പൊള്ളാച്ചി റൂട്ടിലെ അതികായന്മാരായ ‘നല്ലപ്പ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് പൊള്ളാച്ചി’ ബസ് സർവീസുകളുടെ വിശേഷങ്ങൾ…

#NTP #NallappaTransportsPollachi #BusKerala

source: https://blogtruyenhinhfpt.com/

More: https://blogtruyenhinhfpt.com/global/

20 COMMENTS

  1. My two years journey to ghss koduvayur and two years pg college life in pollachi i travelled in ntp bus. It is nice to view a video like this. I remember the most beautiful time i spend in the bus journey. Missing ntp yellow color

  2. തൃശൂർ -അടിപ്പെരണ്ട, തൃശൂർ -കാന്തളം ഇവ രണ്ടും ഓർമയിൽ നിൽക്കുന്നു

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here