Global

???????? ????: ℕ??? ?? ????

???????? ????: ℕ??? ?? ????

????????? ??? ????

( ? ??ℕ’? ??ℕ ?ℍ? ℂ?ℙ?ℝ??ℍ?? ?? ?ℍ?? ??ℕ? )

?? ??? ???? ???? ?? ?? ????? ?? ?? ?-??? ?? ????? ? ????? ????.!

?ℍ???? ? ?? ? ??ℝ?ℍ??? ???? ℕ ????

source: https://blogtruyenhinhfpt.com/

More: https://blogtruyenhinhfpt.com/global/

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button