Global

2007 – New 4-Alarm Spicy Chicken Sandwich

2007 – New 4-Alarm Spicy Chicken Sandwich

The quality of the signal on this recording was not great. TV spot as aired in Indianapolis.

source: https://blogtruyenhinhfpt.com/

More: https://blogtruyenhinhfpt.com/global/

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button