Global

Climbing @ RedPoint – 6c Sand attempt

Climbing @ RedPoint – 6c Sand attempt

Updated Sand with harder top-rope route. Decided to go lead purely to avoid side swinging.

source: https://blogtruyenhinhfpt.com/

More: https://blogtruyenhinhfpt.com/global/

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button